Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség az ismerőse halálát okozó férfi büntetését – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott 7 év sza­bad­ság­vesz­tés hely­ben­ha­gyá­sa indo­kolt abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi halál­ra verte az ismerősét. 

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a vád­lott 2022 szep­tem­be­ré­ben a csa­lád­tag­ja­i­val test­vé­re név­nap­ját ünne­pel­te. Ennek során a jelen­tős mennyi­sé­gű alko­hol elfo­gyasz­tá­sa miatt a ház udva­rán lévő asz­tal­ra borul­va elaludt. A sér­tett szin­tén itta­san, hívat­la­nul érke­zett az ingat­lan nyi­tott kapu­ján keresz­tül, ahol ciga­ret­tát kért az alvó vád­lot­tól, aki a kérést nem tel­je­sí­tet­te. A sér­tett ezután egy pohár­ral hátul­ról fejbe dobta a vád­lot­tat, aki fel­ug­rott az asz­tal­tól, a sér­tet­tet ököl­lel több­ször arcon ütöt­te, majd egy szék­kel tovább bán­tal­maz­ta, aki az üté­sek hatá­sá­ra a föld­re került és a fejét a talaj­ba ütötte.

A bán­tal­ma­zott férfi a kór­há­zi gyógy­ke­ze­lés elle­né­re meghalt.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt mint több­szö­rös vissza­esőt 7 év fegy­ház­ra és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zott, a vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek minő­sí­té­se tör­vé­nyes, a kisza­bott bün­te­tés pedig ará­nyos, ezért a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak ítél­ve a tör­vény­szék íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.