Főoldal » Archív » Megfojtotta a csecsemőjét

A Pest Megyei Főügyész­ség annak az asszony­nak a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki négy hóna­pos cse­cse­mő­jét meg­foj­tot­ta Sülysápon.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy süly­sá­pi nő, 2018. októ­ber 26-án, a déli órák­ban egye­dül tar­tóz­ko­dott ott­hon a négy hóna­pos gyer­me­ké­vel. Az anya a für­dő­kád­ba vizet enge­dett, a gyer­me­ket levet­kőz­tet­te, majd addig tar­tot­ta a víz alatt, míg a gyer­mek éle­tét vesz­tet­te. A gya­nú­sí­tott a dél­utá­ni órák­ban Szol­nok­ra uta­zott, ahol a rend­őr­sé­gen beje­len­tet­te, hogy meg­öl­te a gyermekét.

A nő koráb­ban meg­fe­le­lő­en ellát­ta a kis­ba­bát, agresszív maga­tar­tást a bűn­cse­lek­mény nap­já­ig nem tanú­sí­tott sem a gyer­mek­kel, sem más sze­méllyel szemben.

A nyo­mo­zó ható­ság a nővel szem­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek gya­nú­ját közöl­te. Ennek a bűn­cse­lek­mény­nek a tár­gyi súlya kima­gas­ló, ezért tar­ta­ni lehet attól, hogy sza­ba­don hagyá­sa ese­tén meg­szök­ne. A nyo­mo­zás jelen­le­gi sza­ka­szá­ban a nő ható­sá­gok előt­ti meg­je­le­né­se csak a letar­tóz­ta­tá­sá­val biztosítható.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért tett indít­ványt a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.