Főoldal » Hírek » Megfojtotta férje szeretőjét egy nő - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt az 52 éves nőt, aki meg­foj­tot­ta férje sze­re­tő­jét. 

A vád­irat sze­rint a nő férje sze­rel­mi viszonyt foly­ta­tott a sér­tet­tel, ami fél­té­keny­sé­get vál­tott ki a vád­lott­ból, ezt több­ször is szóvá tette. 2022. júni­us 18-án, dél­előtt, a férj fel­ke­res­te a sér­tet­tet, ahol közö­sen leg­alább 2 liter bort meg­it­tak, majd közö­sü­lés után elalud­tak az ágyon. A fele­ség dél­után 4 óra­kor meg­je­lent a sér­tett laká­sán, ahol a fér­jét és a sér­tet­tet az ágy­ban talál­ta. Kia­bál­ni kez­dett velük, bemá­szott az ágyba, ahol a sér­tet­tet meg­ütöt­te, cibál­ta a haját, majd a föld­re rán­tot­ta. A férfi pró­bál­ta a két nőt szét­vá­lasz­ta­ni, azon­ban a fele­sé­ge egy hamu­tál­lal fejbe vágta, mire a férfi kime­ne­kült a lakásból.

Ezt köve­tő­en a nő a föl­dön fekvő sér­tet­tet foj­to­gat­ta, olyan erő­vel meg­szo­rí­tot­ta a nya­kán, hogy a sér­tett a hely­szí­nen meg­halt. A sér­tett igen súlyos alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt állt az elfo­gyasz­tott bor­tól, ezért ittas­sá­ga miatt kép­te­len volt arra, hogy érdem­ben véde­kez­zen a táma­dás­sal szemben.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, és az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság 19 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz, és nem kéri a tár­gya­lás megtartását.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.