Főoldal » Hírek » Meggyilkolta nevelőapját – vádemelés - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki hóla­pát­tal és súlyok­kal verte agyon nevelőapját.

2020 novem­be­ré­ben a sér­tett a házuk­ban össze­ve­szett fele­sé­gé­vel és nevelt fiá­val. Miu­tán a vita elcsen­de­sült a neve­lő­apa a kony­há­ban leült enni, a vád­lott pedig elő­vett egy hóla­pá­tot, és azzal hátul­ról három erő­tel­jes ütést mért az evő sér­tett fejé­re. A neve­lő­apa esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re esett, a vád­lott ezután egy 2 kg-os vas mér­leg­súllyal még két­szer lesúj­tott a fejére.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos kopo­nya­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott ezután a kony­há­ban fel­mos­ta a vért, majd a holt­tes­tet a házuk köze­lé­ben elásta.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat, vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a közel 570.000 forint össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get is fizet­tes­se meg vele.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék dön­té­sét a vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja.