Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Meghalt a felesége, mert nem tartotta karban a kályhát - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­ben való bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy sán­dor­fal­vi fér­fi­vel szem­ben. Az elkö­ve­tő elmu­lasz­tot­ta kály­há­ja kar­ban­tar­tá­sát elvé­gez­ni, és az abból vissza­áram­ló nagy mennyi­sé­gű füst elle­né­re azt tovább­hasz­nál­ta, és ezzel fele­sé­ge halá­lát okozta.

Az ügy­ben első­fo­kon a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el a Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alapján.

Az íté­let sze­rint 2021. ápri­li­sá­ban, este, a férfi sán­dor­fal­vi ott­ho­nuk­ban a füst­el­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan fatü­ze­lé­sű kály­há­juk­ba begyúj­tott annak elle­né­re, hogy tudta, hogy az kar­ban­tar­tás­ra szo­rul, mivel a begyúj­tást köve­tő­en egyre nagyobb füst jelent meg a házuk­ban. A férfi a kály­há­ból vissza­áram­ló nagy mennyi­sé­gű füst kiszel­lőz­te­té­se után a nyí­lás­zá­ró­kat bezár­va a kály­hát tovább­hasz­nál­ta és fele­sé­gé­vel alud­ni tért. Az éjsza­ka során a nő szén­mon­oxid mér­ge­zés követ­kez­té­ben meg­halt, a fér­fit pedig a szom­széd­ja men­tet­te ki a házból.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat az ember­ölés bűn­tet­té­nek vádja alól fel­men­tet­te, mivel a meg­íté­lé­se sze­rint a cse­lek­mény nem bűncselekmény.

Az íté­let ellen az ügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést a férfi bűnös­sé­gé­nek ember­ölés bűn­tet­té­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sa, és fog­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­lasz­tot­ta, és ezért nem látta előre azt, hogy a kály­ha kar­ban­tar­tá­sá­nak elmu­lasz­tá­sá­val, majd hasz­ná­la­tá­val össze­füg­gés­ben a fele­sé­ge halá­la is bekö­vet­kez­het. A vád­ha­tó­ság az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét módo­sít­va fenn­tart­va a férfi bűnös­sé­gé­nek gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.