Főoldal » Archív » Meghamisította a bizonyítványát a fiatalkorú lány

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 16 éves lánnyal szem­ben.

A fia­tal­ko­rú a nyer­ge­súj­fa­lui álta­lá­nos isko­la 8. osz­tá­lyos tanu­ló­ja­ként a tava­lyi év végén 3 tan­tárgy­ból meg­bu­kott. A tanu­ló azon­ban a javí­tó­vizs­gá­ra nem ment el, így a 8. osz­tályt újra kel­lett volna jár­nia, de ő már nem akar­ta a tanul­má­nya­it foly­tat­ni. Ennek meg­fe­le­lő­en 2016 szep­tem­be­ré­ben, a bajó­ti ott­ho­ná­ban a bizo­nyít­vány javí­tó­vizs­ga zára­dék részét meg­ha­mi­sí­tot­ta, mivel oda valót­la­nul azt írta, hogy elég­sé­ges érdem­je­gyet szer­zett a vizs­gán.

A lányt később egy másik isko­lá­ba írat­ták be, ahová le kel­lett adnia a bizo­nyít­vá­nyát, így a hami­sí­tás kide­rült.

Az elkö­ve­tő beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezért az ügyész­ség vele szem­ben azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a bün­te­tés kisza­bá­sát halassza el és jóvá­té­te­li munka vég­zé­sét írja elő.