Főoldal » Archív » Meghekkelte az egyik ismert internetes újságot - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 19 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott férfi 2016 augusz­tu­sá­ban lakó­he­lyén, egy kis aba­ú­ji falu­ban, az álta­la hasz­nált szá­mí­tó­gép­ről szol­gál­ta­tás meg­ta­ga­dás­sal járó túl­ter­he­lé­ses táma­dást indí­tott egy ismert inter­ne­tes hír­por­tál web­lap­ja ellen. Ennek követ­kez­té­ben az esti idő­szak­ban mint­egy más­fél órára elér­he­tet­len­né tette az oldalt a fel­hasz­ná­lók számára.

A hek­ker­tá­ma­dás kiin­du­ló pont­ját sike­rült azo­no­sí­ta­ni, így jutot­tak el a fia­tal fér­fi­hoz, aki beis­mer­te a cselekményt.

Az ügyész­ség vele szem­ben jóvá­té­te­li munka intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. A jóvá­té­te­li munka 2013 óta léte­zik a Bün­te­tő Tör­vény­könyv­ben. Lénye­ge, hogy a bíró­ság a bün­te­tés kisza­bá­sát egy évre elha­laszt­hat­ja, és jóvá­té­te­li munka vég­zé­sét írhat­ja elő, ha a bün­te­tés célja így is elér­he­tő. Az elkö­ve­tő, válasz­tá­sa sze­rint, álla­mi vagy önkor­mány­za­ti intéz­mény­nél, köz­hasz­nú civil szer­ve­zet­nél, vagy vala­mely egy­ház­nál végez­het mun­kát. Leg­ki­sebb mér­té­ke huszon­négy, leg­na­gyobb mér­té­ke száz­öt­ven óra lehet.

Mis­kolc, 2016. októ­ber hó 13. napján

Dr. Mis­kol­ci László

főügyész

2016. 10. 13. Borsod