Főoldal » Hírek » Meghosszabbították a lopás elkövetésével gyanúsított román férfiak letartóztatását - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró hosszab­bít­sa meg annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint 2021. janu­ár 19-én haj­nal­ban betör­tek egy műsza­ki áru­ház­ba Kör­men­den, ahon­nan 26 darab mobil­te­le­font lop­tak el 2,2 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó értékben.

A gya­nú­sí­tot­ta­kat az elkö­ve­tés után hét és fél órá­val fog­ták el egy Kör­mend­től 565 km-re, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé­ben, a magyar-román határ köze­lé­ben talál­ha­tó településen.

A gép­ko­csi átvizs­gá­lá­sa során meg­ta­lál­ták – a rész­ben a hátsó ülés kár­pit­ja alá rej­tett – lopott készülékeket.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a szö­kés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, akik ellen más bün­te­tő­el­já­rás is folyik Magyar­or­szá­gon. Az elkö­ve­tés előtt négy hónap­pal – nem jog­erő­sen – elítél­ték őket üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt.

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készültek.