Főoldal » Hírek » Megjelent az Ügyészek Lapja új tematikus száma

Az állat­vé­de­lem­mel a fókusz­ban meg­je­lent az Ügyé­szek Lapja leg­újabb tema­ti­kus száma.

A kiad­vány­ban a szak­iro­dal­mi könyv­aján­ló mel­lett nyolc magas szín­vo­na­lú tanul­mány és egy érde­kes, a tabá­ni integ­rált kutya­park közös­sé­gé­ről szóló inter­jú olvas­ha­tó az állat­vé­de­lem téma­kö­ré­ben. A tanul­má­nyok bün­te­tő­jo­gi, köz­ér­dek­vé­del­mi és nem­zet­kö­zi jogi aspek­tus­ból jár­ják körbe az egyre aktu­á­li­sabb kér­dés­kört, bete­kin­tést enged­ve a hazai jogi sza­bá­lyo­zás kere­tei mel­lett a szom­szé­dos orszá­gok állat­vé­del­mi jogá­ba is.

 A tema­ti­kus kiad­vány elekt­ro­ni­kus úton is elér­he­tő az aláb­bi lin­ken https://ugyeszeklapja.hu/

Ügyészek Lapja
Ügyé­szek Lapja