Főoldal » Hírek » Megkéselte az ápolónőt egy beteg - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 70 éves asszony ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A vád­lott kór­há­zi fekvőbeteg-ellátásban része­sült, amikor az ápo­ló­nőt egy 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel hátba szúrta. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tőt 2021. május első felé­ben Mis­kol­con az egyik kór­ház­ban ápol­ták. Dél­után az ápo­ló­nő bement a kór­te­rem­be azért, hogy a bete­gek vér­cu­kor­szint­jét ellen­őriz­ze. Ami­kor az asszony ellá­tá­sá­ba kez­dett, egy időre hátat for­dí­tott, a vád­lott pedig min­den előz­mény nél­kül egy 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel hátba szúrta.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló szúrt sérü­lést szen­ve­dett el.

Az idős­ko­rú vád­lott kóros elme­ál­la­po­tú, súlyos fok­ban kor­lá­to­zott volt abban, hogy a cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­it felismerje.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű asszonnyal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a kés egy­ide­jű elkobzásával.