Főoldal » Hírek » Megkéselte, majd kirabolta ismerősét - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ápri­lis­ban szúr­ta hasba a sér­tet­tet és vett el tőle 8000 forintot.

A vád­irat sze­rint az egy­aránt román állam­pol­gár­sá­gú vád­lott és a sér­tett idény­mun­kás­ként dol­goz­tak az egyik megye­be­li falu tanya­vi­lá­gá­ban. Tavaly ápri­lis 24. nap­ján, dél­után mind­ket­ten nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak alkal­mi isme­rő­sük­nél, majd kerék­pár­ju­kat tolva egy dűlő­úton haza­fe­lé indul­tak. Útköz­ben a férfi elő­vett egy pil­lan­gó­kést és azzal meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor kive­szi a szí­vét. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra átadott 1000 forin­tot, de a vád­lott meg­lát­ta, hogy a pénz­tár­cá­ban még van pénz. Ezt köve­tő­en a férfi hir­te­len moz­du­lat­tal hason szúr­ta sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra elesett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott ezt kihasz­nál­va a pénz­tár­cá­ból elvett még 7000 forin­tot, majd a hely­szín­ről eltekert.

Az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban levő sér­tet­tet a men­tők sür­gős­sé­gi keze­lés­re kór­ház­ba szállították.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.