Főoldal » Hírek » Megkéselte rokonát a hívatlan vendég - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a bíró­ság hely­ben­hagy­ta az íté­le­tet annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki roko­nát meg­ké­sel­te, majd verekedett.

A 39 éves pécsi nő 2020. máju­sá­ban hívat­la­nul meg­je­lent egyik távo­li roko­ná­nál, aki aznap ünne­pel­te szü­le­tés­nap­ját. Nap­köz­ben az este tar­tan­dó csa­lá­di össze­jö­ve­tel­re készül­tek. A készü­lő­dés során, beszél­ge­tés és ita­lo­zás köz­ben a vád­lott zokon vette az ünne­pelt rokon egyik meg­jegy­zé­sét, ezért egy kony­ha­pult­ról fel­ra­ga­dott kés­sel hátba szúr­ta. A sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. Ezt köve­tő­en a vád­lott a kony­ha­ab­la­kon át távo­zott a lakás­ból, és az utcán az őt szá­mon­ké­rő egyik szom­széd felé egy tég­lát hají­tott, majd vere­ke­dett vele.

A Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2021. októ­be­ré­ben – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben és garáz­da­ság vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, és 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­tés, illet­ve eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét helybenhagyta.