Főoldal » Hírek » Megkéselte testvérét és fiatalkorú lánnyal erőszakoskodott – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő csa­lá­di vita során kony­ha­kés­sel hátba szúr­ta test­vé­rét, más alka­lom­mal az utcán fia­tal­ko­rú lány­ra támadt, intim test­ré­sze­it fogdosta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. augusz­tus máso­dik felé­ben, este, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház­ban együtt ita­lo­zott az apjá­val és férfi test­vé­ré­vel. Szó­vál­tás, dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, a vád­lott test­vé­re a tűz­hely edény­tar­tó vas­rá­csát vette magá­hoz, míg az apja egy kony­ha­kés­sel a kezé­ben vitat­ko­zott. A férfi meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy a test­vé­re és az apja egy­más­ra támad­ja­nak. Később ő is egyre dühö­sebb lett, egy 1,5 méte­res kábel­da­rab­bal a test­vé­ré­re ron­tott, de ő elvet­te és kidob­ta az udvar­ra. A test­vér meg­elé­gel­te a csa­lá­di vitát, fel­öl­tö­zött, távoz­ni akart a ház­ból, az apja viszont hátul­ról meg­fog­va vissza­tar­tot­ta. Ami­kor kirán­tot­ta magát a fogás­ból, a férfi a tűz­hely­ről fel­vett közel 30 cen­ti­mé­te­res kony­ha­kés­sel hátba szúrta.

A sér­tett a szom­szé­dok­tól kért segít­sé­get, a szúrt sérü­lés köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­po­tot eredményezett.

A vád­lott 2022. novem­ber ele­jén, dél­után, az utcán ész­re­vett egy 16 éves lányt, aki meg­tet­szett neki. A férfi utána futott, a vál­lát meg­ra­gad­va maga felé for­dí­tot­ta, térd­del hasba rúgta, föld­re lökte, majd mögé tér­del­ve ruhá­za­ta alá nyúlt és intim test­ré­sze­it fog­dos­ta. A sér­tett kia­bált, véde­ke­zett, azt mond­ta, hogy beteg, így a vád­lott fel­ál­lí­tot­ta, a kezét meg­fog­va a busz­meg­ál­ló irá­nyá­ba vezet­te, ami­kor a szo­rí­tás­ból enge­dett a sér­tett kirán­tot­ta a kezét és elszaladt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő  bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint indít­vá­nyoz­ta vég­le­ges hatállyal eltil­tá­sát min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.