Főoldal » Hírek » Megkéselték a kutyát és a gazdáját is – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt 2 fia­tal­ko­rú fiú­val és tár­sa­ik­kal szem­ben, akik 2022 őszén, Cse­pe­len, egy szó­vál­tást köve­tő­en elpusz­tí­tot­tak egy kutyát és élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­ték a gaz­dá­ját is. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett férfi 2022. októ­ber 1-jéről 2-ára vir­ra­dó­an, a XXI. kerü­let­ben sétált staf­fords­hi­re ter­ri­er faj­tá­jú kutyá­já­val. A sér­tett szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy 5 fős tár­sa­ság­gal, amely­nek a vád­lot­tak, egy 16 és egy 17 éves fia­tal­ko­rú fiú és 2 fel­nőtt férfi is a tag­jai vol­tak, és velük volt az egyik férfi, szin­tén staf­ford­si­re faj­ta­je­gyek­kel bíró kutyá­ja is.

A szó­vál­tás köz­ben a két kutya egy­más­nak ugrott és mara­kod­ni kez­dett, mire a vád­lot­tak elő­rán­tot­ták a náluk lévő kése­ket, és verés­sel, illet­ve az ő, és kutyá­ja meg­ölé­sé­vel fenye­get­ték meg a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en az egyik késes táma­dó meg­rúg­ta a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett, köz­ben a töb­bi­ek meg­szur­kál­ták a kutyá­ját, a két eb azon­ban foly­tat­ta a mara­ko­dást. Miu­tán a sér­tett fel­állt, elin­dult a vere­ke­dő kutyák­hoz, hogy szét­vá­lassza őket, ekkor azon­ban a 16 éves fiú több­ször is meg­szúr­ta őt, majd a 17 éves társa is bele­szúrt, miköz­ben a vád­lot­tak kiol­tot­ták a sér­tett kutyá­já­nak az éle­tét.

A sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a táma­dó­kat állat­kín­zás vét­sé­gé­vel és – a 2 fia­tal­ko­rút társ­tet­tes­ként, a 2 fel­nőt­tet bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett – ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben börtön- és fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­ne bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban, annak meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­va, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tók. Az egyik, bün­te­tett elő­éle­tű fel­nőtt vonat­ko­zá­sá­ban a főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá két koráb­bi, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is.

A vád­lot­tak koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll­nak.

A fotó­kon a fia­tal­ko­rú­ak által a táma­dás­hoz hasz­nált, a rend­őr­ség által lefog­lalt kések, és távo­labb­ról a hely­szín lát­ha­tó.