Főoldal » Hírek » Megkéseltek egy nőt a VIII. kerületben - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 decem­be­ré­ben, tele­fo­non beszélt meg talál­ko­zót a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást kíná­ló sér­tet­tel. A lakás­ban rövid­del az érke­zé­sét köve­tő­en, min­den előz­mény nél­kül, kés­sel támadt rá a nőre, akit súlyo­san megsebesített.

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2020 decem­be­ré­ben pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zott, sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it egy inter­ne­tes olda­lon hir­det­te, a hir­de­tés­re jelent­ke­ző ügy­fe­le­it egy VIII. kerü­le­ti bérelt lakás­ban fogadta.

A vád­lott 2020. decem­ber 04-én, a hir­de­tés­ben sze­rep­lő tele­fon­szá­mon fel­hív­ta a nőt, és meg­be­szél­ték, hogy este talál­koz­nak. A vád­lott meg­je­lent a nő laká­sán, levet­te a cipő­jét, azon­ban a kabát­ja kapuc­ni­ját és az arc­maszk­ját magán hagy­ta, majd bement a mel­lék­he­lyi­ség­be. A férfi elő­vet­te a kést, majd rövid vára­ko­zást köve­tő­en, a kezé­ben a kés­sel min­den előz­mény nél­kül a sér­tett­re támadt. Ennek során a nőt a fején és a fel­ső­tes­tén több­ször meg­szúr­ta, és köz­ben folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta. A sér­tett segít­sé­gért kia­bált és mene­kül­ni pró­bált, a szoba abla­kán keresz­tül akart kijut­ni, de a vád­lott követ­te, és mene­kü­lés köz­ben több­ször meg­szúr­ta. A nő ezután az elő­szo­bá­ba, az ajtó felé sza­ladt, a vád­lott azon­ban a hajá­nál fogva meg­ra­gad­ta és vissza­húz­ta. A sér­tett­nek végül sike­rült kisza­ba­dí­ta­nia magát a vád­lott fogá­sá­ból, és kime­ne­kült a lakás­ból, a férfi azon­ban tovább üldözte.

A sér­tett a ház biz­ton­sá­gi őre­i­től kért segít­sé­get, akik men­tőt és rend­őrt hív­tak. A vád­lott eköz­ben vissza­ment a lakás­ba, fel­vet­te cipő­jét, majd a sér­tett elő­szo­bá­ban hagyott pénz­tár­cá­já­ból kivett 62.000 forin­tot, vala­mint magá­hoz vette a sér­tett 15.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját is, majd távozott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben test­szer­te több súlyos, vágott és szúrt sérü­lést szen­ve­dett, illet­ve azok­kal össze­füg­gés­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­ság is kiala­kult nála. A táma­dás ere­jé­re, kitar­tó jel­le­gé­re, vala­mint a táma­dott test­tá­jék­ra figye­lem­mel emel­lett a halá­los sérü­lés reá­lis lehe­tő­sé­ge is fenn­állt, annak elma­ra­dá­sa csak a sér­tett kitar­tó mene­kü­lé­sé­nek és kité­ré­sé­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 24 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megszurtak-egy-not-egy-viii-keruleti-lakasban