Főoldal » Archív » Megkötözték, bántalmazták, bezárták, majd kirabolták a tatai sértetteket

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szemben. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő és négy isme­ret­le­nül maradt társa 2017. már­ci­us 27. nap­ján, 02 óra­kor, egy tatai csa­lá­di házba bemen­tek úgy, hogy a szú­nyog­há­ló kivág­ták, az ablak­üve­get beéget­ték, majd az ablak­ke­re­tet befe­szí­tet­ték. Az elkö­ve­tők sötét ruhát, símasz­kot visel­tek, a háló­szo­bá­ban a sér­tet­te­ket, azaz  egy fér­fit,  két gyer­me­ket és egy nőt gyors­kö­tö­ző­vel megkötöztek.

Egy elkö­ve­tő a meg­kö­tö­zött sér­tet­te­ket őriz­te, miköz­ben tár­sai a lakás­ban érté­kek után kutat­tak. Egyi­kük a sér­tett nőtől céges ira­tok és a ház­ban lévő pénz átadá­sát köve­tel­te, miköz­ben azzal fenye­get­te meg, hogy bán­tal­maz­ni fogja. Az egyik férfi a sér­tett fér­fit ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, gyer­me­kei meg­ölé­sé­vel fenye­get­te, miköz­ben az érté­kek átadá­sát köve­tel­te. Ugyan­ez a férfi az egyik gyer­mek ujját kés­sel szur­kál­ta, ezzel akar­ta ráven­ni a sér­tett fér­fit az érté­kei átadá­sá­ra. Végül az elkö­ve­tők a sér­tet­te­ket egy alag­so­ri szo­bá­ba  bezár­ták, ezt meg­elő­ző­en az ajtó belső kilin­csét eltá­vo­lí­tot­ták, ezután a lakás helyi­sé­ge­it átku­tat­ták, majd éksze­re­ket, forint, euró és angol font kész­pénzt, nagy érté­kű órá­kat tulaj­do­ní­tot­tak el. Az éksze­rek és órák érté­ke 5.819.976 forint, az eltu­laj­do­ní­tott kész­pénz érté­ke 1.885.522 forint.

A főügyész­ség a fér­fit jelen­tős érték­re, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, két rend­be­li, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, két rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott 2017. szep­tem­ber 08. nap­já­tól letar­tóz­ta­tás­ban van, a vád­irat­ban az ügyész­ség ennek fenn­tar­tá­sá­ra tett indít­ványt, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a ható­ság elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, vala­mint fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok alap­ján az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy ha az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság a vád­lot­tat 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, és 10 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je, ezen túl­me­nő­en köte­lez­ze 10.564.470 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék bírál­ja el.