Főoldal » Hírek » Megkötözték, durván bántalmazták, majd elvették a sértett értékeit - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két férfi ellen, akik a közös ita­lo­zást köve­tő­en meg­ver­ték, meg­kö­töz­ték a sér­tet­tet, majd elvet­ték a pén­zét és a mobiltelefonját.

A vád sze­rint a sér­tett és a két vád­lott ismer­ték egy­mást, több­ször ita­loz­tak együtt is. 2021. októ­ber 6-án, este, a vád­lot­tak fel­ke­res­ték a sér­tet­tet a lét­avér­te­si házá­ban. Ekkor már mind­annyi­an ittas álla­pot­ban vol­tak, azon­ban a ház­ban tovább ittak.

A sér­tett 22 óra körü­li idő­ben le akart feküd­ni, ezért meg­kér­te az elkö­ve­tő­ket, hogy távoz­za­nak. A két férfi azon­ban nem hagy­ta el a házat, hanem az ágyon ülő sér­tet­tet fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át a pén­zét. A sér­tett ennek nem tett ele­get, ezért a vád­lot­tak ököl­lel ütöt­ték a fejét és az arcát, ami­nek követ­kez­té­ben az áldo­zat a föld­re esett, eköz­ben a hátát bever­te a vas­kály­ha sarkába.

A fér­fi­ak a föl­dön fekvő sér­tett mell­ka­sát rug­dos­ták, majd az ágyra ültet­ték, ahol az idő­sebb vád­lott hátul­ról lefog­ta. Ezalatt a fia­ta­labb vád­lott a sér­tett tás­ká­ját átku­tat­ta, amely­ben pénzt nem talált, csak egy tekercs cel­lux ragasz­tót, ami­vel a sér­tett keze­it, lába­it össze­kö­töz­ték, majd a szá­ját is bera­gasz­tot­ták, hogy az ellen­ál­lá­sát letör­jék, és a ne tud­jon segít­sé­gért kiál­ta­ni. A fér­fi­ak maguk­hoz vet­ték a lakás­ban talált mobil­te­le­font, vala­mint a sér­tett nad­rág­zse­bé­ben lévő pénz­tár­cát a benne lévő 15.000 forint­tal együtt, majd elhagy­ták a házat.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több­szö­rös bor­da­tö­ré­se, ennek követ­kez­té­ben lég­mel­le kelet­ke­zett, amely miatt köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét a szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A fér­fi­ak 20.400 forint kárt okoz­tak a sér­tett­nek, amely nem térült meg.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség társ­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és társ­tet­tes­ként, aljas indok­ból, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat fegy­ház és pénz­bün­te­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá ren­del­jen el velük szem­ben vagyonelkobzást.