Főoldal » Hírek » Megleckéztették bűntársukat - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az első­fo­kon kisza­bott bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát kérte az ügyész­ség azon kábí­tó­szer keres­ke­dők vonat­ko­zá­sá­ban, akik az üzle­tük mel­lett saját - a tevé­keny­ség­ből önké­nye­sen kiszállt - tár­su­kat is megleckéztették.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2018. évben emelt vádat hét sze­mély ellen kábítószer-kereskedelem és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2023 janu­ár­já­ban kihir­de­tett íté­le­té­vel a kábí­tó­szert ter­jesz­tő banda tag­ja­it 3 és 10 év közöt­ti tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek­kel súj­tot­ta, míg az egyik „kiug­rott” ban­da­tag meg­lec­kéz­te­tés­ben részt­ve­vő továb­bi két köz­re­mű­kö­dőt 2, illet­ve 1 év és 10 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint Buda­pes­ten 2015 évtől egy bün­te­tett elő­éle­tű sze­mé­lyek­ből álló öt fős banda szer­ve­ző­dött, akik közül egy sze­mély 2016 nya­rán „kiszállt az üzlet­ből”, a töb­bi­ek hoz­zá­já­ru­lá­sa nélkül.

2016. augusz­tus 18-án késő este a volt ban­da­tag egy Buda­pest XI. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen töl­töt­te az ide­jét, amely­ről a ban­da­fő­nök tudo­mást szer­zett és tár­sa­i­val egy taxis köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a bár­hoz ment. Egy másik köz­re­mű­kö­dő a sér­tet­tet tele­fo­non a szó­ra­ko­zó­hely elé kicsal­ta, ahol a banda tag­jai a vára­ko­zó taxi­ba kény­sze­rí­tet­ték, majd ütle­gel­ni kezdték.

A sér­tet­tet átszál­lí­tot­ták a banda szék­he­lyé­re, Kőbá­nyá­ra, ahol egy tár­sas­há­zi épü­let lift­jé­ben újabb verést kapott, amely a bérelt lakás­ban is foly­ta­tó­dott, bán­tal­ma­zá­sát vide­ó­ra is vet­ték. Eköz­ben a sér­tet­tet vál­to­za­tos módon meg­aláz­ták, majd fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át az érté­ke­it. Ekkor elvet­ték tőle mobil­te­le­fon­ját, éksze­re­it, kész­pén­zét, 120.000 forint értékben.

A lec­kéz­te­tés végén a volt bűn­tár­su­kat a taxi­val a Rákó­czi híd budai híd­fő­jé­hez fuva­roz­ták haj­nal­ban, ahol kés­sel fenye­get­ve arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy alsó­nad­rág­ra vet­kőz­zön, majd a ruhá­i­val a hely­színt elhagy­ták. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész vala­mennyi elkö­ve­tő ter­hé­re – így a kábítószer-kereskedelemben részt vett későb­bi sér­tett ese­té­ben is – fel­emelt tar­ta­mú vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen vala­mennyi bűn­társ és védő­ik fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­té­sek eny­hí­té­sért éltek fel­leb­be­zé­si jogukkal.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sa mel­lett a védel­mi per­or­vos­la­ti kérel­mek eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.