Főoldal » Hírek » Meglökte és megkarmolta a kórházi rendészt - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a nőt, aki a rend­ész­re támadt, ami­kor nem enged­ték vissza a kór­ház­ba.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó nő 2022 szep­tem­be­ré­ben a kapos­vá­ri kór­ház terü­le­tén beült a bejá­rat­hoz köze­li, a ren­dé­szek tar­tóz­ko­dá­sá­ra szol­gá­ló bódé­ba, ahol dohá­nyoz­ni kez­dett. A ren­dé­szek távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel a vád­lot­tat, mivel a nő ille­ték­te­le­nül tar­tóz­ko­dott a részük­re fenn­tar­tott helyi­ség­ben, a kór­ház terü­le­tén pedig egyéb­ként is tilos a dohány­zás. Mivel ennek a nő nem tett ele­get, ezért őt végül kive­zet­ték az utcá­ra.

A zavar­tan visel­ke­dő vád­lott ezután még több alka­lom­mal meg­kí­sé­relt vissza­tér­ni a kór­ház terü­le­té­re, amit a ren­dé­szek úgy aka­dá­lyoz­tak meg, hogy a nő útját folya­ma­to­san eláll­ták. A vád­lott az egyik ren­dészt előbb meg­lök­te, majd meg is kar­mol­ta, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2022. novem­ber 7-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat, és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 90 nap elzá­rást sza­bott ki.

A bán­tal­ma­zást a kór­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te.