Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Meglopta betegtársát – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás, vala­mint készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki kór­há­zi keze­lé­se során meg­lop­ta szo­ba­tár­sát. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2022. decem­ber végén kór­há­zi ellá­tá­sa miatt egy pécsi kli­ni­kán feküdt. Szo­ba­tár­sa volt a sér­tett, aki sze­mé­lyes hol­mi­ja­it, pénz­tár­cá­ját, benne 50.000 forint­tal és bank­kár­tyá­já­val a beteg­ágya mel­let­ti szek­rény­ben helyez­te el. A vád­lott kihasz­nál­va, hogy a sér­tett nem figye­li a szek­ré­nyét, ellop­ta a pénz­tár­cát, mely­ből a kész­pénzt, illet­ve a bank­kár­tyát kivet­te, a pénz­tár­cát pedig egy másik beteg­tár­suk szek­ré­nyé­be tette.

Az elkö­ve­tőt más­nap reg­gel elbo­csá­tot­ták a kór­ház­ból, majd ezt köve­tő­en három nap alatt 26 tranz­ak­ci­ót vég­zett a sér­tett bank­kár­tyá­já­val, melyek­kel kis össze­gű vásár­lá­so­kat haj­tott végre. A vád­lott közel 100.000 forint kárt oko­zott a jogo­su­lat­lan bankkártya-használattal a sér­tett­nek.

A férfi cse­lek­mé­nye - aki egyéb­ként több­szö­rös vissza­eső - a készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek, vala­mint a lopás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.