Főoldal » Archív » Meglopta iskolatársait

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú nő ellen lopás vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott egy mis­kol­ci álta­lá­nos isko­la tanu­ló­ja­ként 2017 feb­ru­ár­já­ban az egyik dél­utá­ni tan­óra alatt ellop­ta az osz­tály­tár­sa tan­te­rem­ben tárolt kabát­já­ból a pénz­tár­cá­ját 3 000 Ft kész­pénz­zel, vala­mint diák­iga­zol­vánnyal és bér­let­tel. A pénzt édes­ség­re költötte.

A vád­lott a rákö­vet­ke­ző napon az egyik tan­órá­ról peda­gó­gu­si enge­déllyel kiment, ezt a lehe­tő­sé­get arra hasz­nál­ta, hogy a folyo­són az osz­tály­te­rem­hez tar­to­zó beépí­tett szek­rény­ből elve­tet­te egyik isko­la­tár­sa 27 000 Ft érté­kű téli­ka­bát­ját, és egy üres tan­te­rem­ben elrej­tet­te. A szü­net­ben az eltu­laj­do­nított kabá­tot fel­vet­te, és arra vette rá a saját kabát­ját, hogy ne vegyék észre a lopást. 

Az órát tartó peda­gó­gus­nak azon­ban fel­tűnt, hogy a vád­lott kabát­ban ül a tan­te­rem­ben, így nála a lopott fel­ső­ru­há­za­tot meg­ta­lál­ták és a sér­tett részé­re visszaadták.

A bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség - más bün­te­tő­el­já­rás­ban koráb­ban alkal­ma­zott pró­bá­ra bocsá­tás meg­szün­te­té­sé­nek és az ügyek egye­sí­té­sé­nek indít­vá­nyo­zá­sa mel­lett – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény három évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt.