Főoldal » Hírek » Megölte a férjét egy asszony - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő idős asszonnyal szem­ben, aki 2021 júli­u­sá­ban, ott­ho­nuk­ban meg­öl­te az egész­sé­gi álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len házas­tár­sát.

A vád­irat sze­rint az asszony fel­mo­só­nyél­lel és egy bot­tal bán­tal­maz­ta, a fején és test­szer­te több­ször meg­ütöt­te az ágy­ban fekvő, egész­sé­gi álla­po­ta miatt ellen­ál­lás kifej­té­sé­re kép­te­len 81 éves házas­tár­sát. A férj az idő­ben elhú­zó­dó durva bán­tal­ma­zás miatt a szok­vá­nyos fáj­dal­mat, lelki meg­ter­he­lést több­szö­rö­sen meg­ha­la­dó olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

A Vas Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dön­te­ni.