Főoldal » Hírek » Megölte a miskolci kondiparkban edző férfit - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt. A férfi ok nél­kül úgy meg­ver­te az idős fér­fit, hogy a sér­tett a kór­ház­ban meghalt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber ele­jén, a dél­előt­ti órák­ban egy mis­kol­ci kon­di­park­ban tar­tóz­ko­dott, ahol szóba ele­gye­dett a szá­má­ra isme­ret­len 72 éves fér­fi­val, aki itt edzett rend­sze­re­sen, ezért igen jó fizi­kai és szel­le­mi álla­pot­ban volt.

A beszél­ge­tés során a vád­lott egyre indu­la­to­sab­bá vált, és min­den külö­nö­sebb ok nél­kül elkezd­te bán­tal­maz­ni az idős fér­fit. Elő­ször több­ször, ököl­lel arcon ütöt­te, aztán tovább ütle­gel­te a fejét, amely­nek követ­kez­té­ben a férfi föld­re zuhant.

Ezt köve­tő­en a vád­lott olyan erő­vel, hogy a cipő­je talp­min­tá­za­ta fel­is­mer­he­tő nyo­mo­kat hagyott, ráta­po­sott a sér­tett arcá­ra. A férfi a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesz­tet­te, ezt érzé­kel­te a vád­lott, elment a hely­szín­ről. A cse­lek­mény köze­lé­ben tar­tóz­ko­dók hív­tak mentőt.

Az idős­ko­rú sér­tett a dara­bos orr­csont­tö­rés­sel is járó sérü­lé­sei követ­kez­mé­nye­ként gyul­la­dá­sos, szep­ti­kus álla­pot­ba került, és kór­ház­ba kerü­lé­sét köve­tő­en elhalálozott.

A 8 napon túl gyó­gyu­ló köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek elszen­ve­dé­se és a halá­la között köz­ve­tett ok-okozati össze­füg­gés áll fenn.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott koráb­bi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés végrehajtásával.