Főoldal » Hírek » Megölte az eltitkolt terhességéből született gyermekét a nő - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki meg­öl­te újszü­lött gyermekét.

A Somogy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen lakó 27 éves nő házas­tár­sá­val, három kis­ko­rú gyer­me­ké­vel, szü­le­i­vel és test­vé­ré­vel élt közös ház­tar­tás­ban. Csa­lád­ja előtt is eltit­kolt váran­dós­sá­gát köve­tő­en 2022. októ­ber 13. nap­ján lakó­he­lyén, egy lakat­lan ház mögöt­ti terü­le­ten egész­sé­ges fiú­gyer­mek­nek adott éle­tet. Az újszü­löt­tet ezután meg­foj­tot­ta, majd a tes­tet a ház­ban elrejtette.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en – 2023. máju­sá­ban 14. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A véde­lem az íté­let ellen fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.