Főoldal » Archív » Megölte barátnőjét újévkor - vádemelés - videóval

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb-magyar ket­tős állam­pol­gár fér­fi­val szem­ben, aki ez év janu­ár 1-jén meg­öl­te barát­nő­jét Szegeden.

A vád sze­rint a vád­lott és a sér­tett Szer­bi­á­ból Sze­ged­re utaz­tak decem­ber 30-án, hogy Sze­ge­den tölt­sék a szil­vesz­tert. A sér­tett roko­ná­nak laká­sá­ban száll­tak meg. A vád­lott és barát­nő­je decem­ber 31-én előbb a lakás­ban talál­koz­tak isme­rő­se­ik­kel, majd egy szó­ra­ko­zó­hely­re men­tek. A huszon­ki­lenc éves vád­lott az este során folya­ma­to­san alko­holt fogyasz­tott, ittas álla­pot­ba került. Miu­tán reg­gel vissza­men­tek a szál­lá­suk­ra, a sér­tett közöl­te a vád­lot­tal, hogy ita­lo­zá­sai miatt sza­kít vele. A férfi elfo­gad­ta a lány dön­té­sét, és lefe­küd­tek alud­ni. A vád­lott egy idő után fel­kelt, majd elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül foj­to­gat­ni kezd­te az ágy­ban fekvő sér­tet­tet, fejét több­ször a falba verte. A lány a bán­tal­ma­zás miatt rövid időn belül elhunyt. Ezután a férfi meg­kí­sé­rel­te fel­vág­ni az ereit. Miu­tán nem járt siker­rel, szólt a lép­cső­ház­ban élő egyik lakó­nak, hogy hívja a men­tő­ket és rendőrséget.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az öttől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

A hely­szí­nen készült rend­őr­sé­gi videó fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-szegeden-0#2