Főoldal » Hírek » Megölte csecsemőjét egy anya - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség vádat emelt a két hóna­pos gyer­me­két meg­foj­tó kom­lói nő ellen. 

A vád­irat sze­rint a nő 2022 már­ci­u­sá­ban hozta világ­ra kis­fi­át. A vád­lott és férje közös ott­ho­nuk­ban nevel­ték a gyer­me­ket, aki­nek ellá­tá­sá­ban a nő közel­ben lakó szü­lei is rend­sze­re­sen segí­tet­tek. A gyer­mek fej­lő­dé­sét a gyer­mek­or­vos és a védő­nő rend­ben levő­nek találta.

Hetek­kel a szü­lés után azon­ban az anyá­ban az a meg­győ­ző­dés ala­kult ki, hogy a gyer­mek nem fej­lő­dik meg­fe­le­lő­en, ő nem jó anya, nem tudja fiá­nak meg­ad­ni azt, amire szük­sé­ge van. Hoz­zá­tar­to­zói kéré­sé­re a nő pszi­chi­á­ter­hez for­dult, aki szü­lés utáni depresszió tüne­te­it ész­lel­te a vád­lott­nál, ezért gyógy­sze­res keze­lést ren­delt szá­má­ra. Ezt a vád­lott elfo­gad­ta, a gyógy­szert szedte.

A gyer­me­ket 2022. május 31-én kel­lett volna orvo­si vizs­gá­lat­ra vinni. A vád­lott tar­tott attól, hogy a vizs­gá­la­ton a gyer­me­ket nem meg­fe­le­lő fej­lett­sé­gű­nek fog­ják minő­sí­te­ni és ezért őt teszik fele­lős­sé. Május 30-án, a dél­utá­ni órák­ban egye­dül volt ott­hon a gyer­mek­kel, és elha­tá­roz­ta, hogy a kis­fi­út „meg­sza­ba­dít­ja a rá váró szen­ve­dés­től”, meg­öli, majd magá­val is végez. A nő a gyer­me­ket a für­dő­kád­ban vízbe foj­tot­ta. Dél­után fél hat körül érkez­tek a házba a vád­lott szü­lei, ők talál­tak rá a für­dő­szo­bá­ban maga elé mere­dő vád­lott­ra és a már halott gyer­mek­re. A nagy­szü­lők érte­sí­tet­ték a men­tő­ket és elkezd­ték a kis­fiú újra­élesz­té­sét, ami azon­ban sem nekik, sem a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­nak nem sikerült.

A kis­fiú élet­ko­rá­nak meg­fe­le­lő érett­sé­gű és fej­lett­sé­gű volt.

A vád­lott cse­lek­mé­nye 14. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 10 évtől 20 évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó szabadságvesztés.