Főoldal » Archív » Megölte és egy éven át rejtegette halott csecsemőjét

A Pest Megyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki 2015 év végén ott­ho­ná­ban meg­öl­te, majd rej­te­get­te újszü­lött gyermekét.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy érdi asszony 2015-ben ész­re­vet­te, hogy álla­po­tos, ám ter­hes­sé­gét eltit­kol­ta az élet­tár­sa és a csa­lád­ja előtt. A nő kör­nye­ze­té­ben élők a súly­gya­ra­po­dá­sát egyéb beteg­sé­gé­nek tud­ták be.

Az asszony 2015 év végén ott­ho­ná­ban leány­gyer­me­ket szült egye­dül. Ami­kor a cse­cse­mő fel­sírt, meg­foj­tot­ta az újszü­löt­tet. A kis holt­tes­tet szá­mos nylon zacs­kó­ba teker­te, majd egy tás­ká­ban a házuk és a kert­jük külön­bö­ző pont­ja­in rejtegette.

A sér­tett földi marad­vá­nya­it a vád­lott hoz­zá­tar­to­zói 2017 janu­ár­já­ban talál­ták meg, majd érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en a Pest Megyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az asszonyt, aki lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt várja a tárgyalását.