Főoldal » Hírek » Megölték a barátjukat - Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a tár­su­kat tőrbe csaló sze­rep­já­té­ko­sok büntetőügyében. 

2014 évben emelt a Pest Megyei Főügyész­ség vádat abban a bűn­ügy­ben, amely­ben har­ma­dik alka­lom­mal hir­de­tett első­fo­kú íté­le­tet 2021. júni­us 15-én a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék. A két fér­fit bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őket sze­mé­lyen­ként 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a sza­bad­ide­jük­ben un. „sze­rep­já­ték­ban” rend­sze­re­sen részt­ve­vő vád­lot­tak szá­má­ra a sér­tett köl­csönt folyó­sí­tott, amit ugyan tör­lesz­tet­tek, de a sér­tett továb­bi köve­te­lé­sek­kel állt elő. Ennek elle­né­re a közöt­tük lévő sze­mé­lyes kap­cso­la­tot fenntartották.

2010 tava­szán az elkö­ve­tők elha­tá­roz­ták, hogy mivel a sér­tett elárul­ta a barát­sá­gu­kat, meg­ölik. Elő­ször mér­ge­zés­sel pró­bál­koz­tak, amely azon­ban nem veze­tett ered­mény­re. 2010. ápri­lis 17-én a sér­tet­tet elhív­ták egy Pilis hegy­ség­ben ter­ve­zett túrá­ra, ahol őt a Szódás-barlang köze­lé­ben meg­tá­mad­ták, bán­tal­maz­ták, mely­nek során a sér­tett négy kés­szú­rást is elszen­ve­dett és a hely­szí­nen elhunyt. A sér­tett holt­tes­tét az erdős terü­le­ten elrej­tet­ték, mobil­te­le­fon­já­ról pedig hamis hívá­so­kat kez­de­mé­nyez­tek, majd a sér­tett gép­jár­mű­vé­vel Pilis­bo­ros­je­nő tér­sé­gé­ből vissza­utaz­tak Buda­pest­re, ahol a III. kerü­let­ben a jár­mű­vet lezár­va hátra hagy­ták. Azt 2010 októ­be­ré­ben talál­ták meg a rend­őrök, a sér­tett földi marad­vá­nyai pedig 2011 feb­ru­ár­já­ban kerül­tek elő.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­jük fel­men­té­sért, az íté­let meg­ala­po­zat­lan­sá­gá­ra hivat­ko­zás­sal fel­leb­bez­tek. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügy­dön­tő hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

Az elkö­ve­tők bűn­ügyi fel­ügye­let­ben vár­ják a másod­fo­kú eljá­rás befejezését.