Főoldal » Archív » Megölték az őket korábban segítő idős asszonyt - letartóztatási indítvány

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett egy har­minc­négy éves nő és egy huszon­egy éves férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, mert a gyanú sze­rint Vámos­mi­ko­lán meg­öl­tek egy köze­lük­ben lakó, het­ven­hét éves idős asszonyt, akit azután házuk mögött elástak.

A gyanú sze­rint a har­minc­négy éves, bün­te­tett elő­éle­tű nő és a huszon­egy éves férfi élet­társ­ként élt együtt Vámos­mi­ko­lán egy romos ház­ban. Őket több­ször segí­tet­te kisebb dol­gok­kal a köze­lük­ben lakó, het­ven­hét éves, egye­dül élő sértett.

Miu­tán 2020. janu­ár 6-án a nő ellop­ta a sér­tett pénz­tár­cá­ját és a hűtő­jé­ben tárolt élel­mi­sze­rét, az idős asszony közöl­te vele, ha nem adja azo­kat vissza neki, akkor feljelenti.

A fel­je­len­tés­től tart­va a nő élet­tár­sa 2020. janu­ár 7-én áthív­ta a sér­tet­tet a házuk­ba azzal, hogy meg­ta­lál­ták az ello­pott pénz­tár­cá­ját. Ami­kor a sér­tett átment hoz­zá­juk együt­te­sen bán­tal­maz­ni kezd­ték, illet­ve kés­sel több alka­lom­mal meg­se­bez­ték. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhunyt. Ekkor a holt­tes­tet egy sze­me­tes­zsák­ba cso­ma­gol­ták és elás­ták az ingat­la­nuk hátsó részén.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság aljas indok­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a nőt és a férfit.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­su­kat, mivel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy jelen­lé­tük az eljá­rás során más esz­köz­zel nem biz­to­sít­ha­tó, illet­ve fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­né­nek el.