Főoldal » Archív » Megpofozta, majd csicskáztatta a lányt egy fiatalkorú Tatabányán - videóval

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki meg­po­fo­zott és meg­alá­zott egy 13 éves lányt Tatabányán.

A lányok között egy fiú miatt már koráb­ban is konf­lik­tus ala­kult ki.

2017. janu­ár 28-án dél­után, ami­kor az elkö­ve­tő, a sér­tett, vala­mint az isme­rő­se­ik talál­koz­tak Tata­bá­nyán, a fia­tal­ko­rú lány kér­dő­re vonta a sér­tet­tet a köz­tük lévő konf­lik­tus miatt, majd őt három alka­lom­mal, a tenye­ré­vel pofon ütöt­te. Minden­nek tanúi vol­tak a tár­sa­sá­guk­ban lévők, ille­tő­leg a bán­tal­ma­zás­ról egyi­kük videó fel­vé­telt is készített.

A pofo­no­kat köve­tő­en a fia­tal­ko­rú kikö­töt­te a cipő­fű­ző­jét és a meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­tet eré­lye­sen fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy tér­del­jen le és kösse be azt. Ennek a lány ele­get tett, mivel a pofo­nok miatt félt a bántalmazójától.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő a kis­ko­rút az embe­ri mivol­tá­ban meg­aláz­ta, szá­má­ra jelen­tős érdek­sé­rel­met okozott.

A sér­tett a könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem kérte az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re vonását.

Az ügyész­ség a beis­me­rő val­lo­mást tett fia­tal­ko­rút kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.