Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megrázta a 7 hónapos csecsemőjét – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal­ko­rú lánnyal szem­ben, aki mér­gé­ben 7 hóna­pos cse­cse­mő­jét meg­ráz­ta, ezzel okoz­va neki élet­ve­szé­lyes sérülést.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a fia­tal­ko­rú 13 éve­sen elég­te­len csa­lá­di körül­mé­nyei miatt álla­mi neve­lés­be került, azon­ban az isko­lá­ból folya­ma­to­san iga­zo­lat­la­nul hiány­zott, és a gyer­mek­ott­hon­ból is elszö­kött. Ekkor ismer­ke­dett össze az akkor még szin­tén fia­tal­ko­rú barát­já­val, aki­től teher­be esett, és 2022 már­ci­u­sá­ban egy kis­fi­ú­nak adott életet.

Mikor a gyer­mek apja betöl­töt­te a 18. élet­évét a kis­fiú a ház­tar­tá­sá­ba került, és ekkor­tól a nagy­szü­lők ott­ho­ná­ban a fia­ta­lok közö­sen nevel­ték a csecsemőt.

2022. októ­ber 24-én a gyer­mek fel­ügye­le­tét az akkor 15 éves lány látta el. A fia­tal nő dél­után a hét hóna­pos cse­cse­mő ete­té­sé­hez kez­dett, azon­ban a gyer­mek az ételt nem akar­ta elfo­gad­ni, amin a vád­lott fel­dü­hö­dött, és a kis­ba­bát két kéz­zel meg­emel­ve erő­sen meg­ráz­ta. A kis­fiú han­go­san sírt, ezért őt az anyja a kis­ágy­ba fek­tet­te. A sér­tett szo­kat­lan sírá­sát meg­hal­va a nagy­ma­ma a gyer­me­ket a kis­ágy­ból kivet­te, és ész­lel­te, hogy a kis­fiú eler­nyed, a fejét nem bírja meg­tar­ta­ni, hányt, ezért hala­dék­ta­la­nul orvo­si segít­sé­get kért.

A gyer­mek kopo­nyá­já­ban, a meg­rá­zás miatt bevér­zés kelet­ke­zett, mely élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idé­zett elő, a súlyo­sabb követ­kez­mény elma­ra­dá­sa csak a szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás­nak köszönhető.

A Főügyész­ség a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt emelt vádat, és vád­ira­tá­ban vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a tör­vény­szék a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is ren­del­je el.