Főoldal » Archív » Megrongálta a sorompót, majd a vasúti sínen táncolt

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2017. janu­ár 13-án, Ács terü­le­tén, bele­rú­gott egy vas­úti sorom­pó­ba, majd a köze­le­dő vonat elé lépett és a síne­ken táncolt.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2017. janu­ár 13-án, az esti órák­ban, ittas álla­pot­ban gya­lo­golt Ács terü­le­tén. A férfi a Bat­thyá­ny utcán lévő vas­úti átjá­ró­hoz ért, ahol a vas­úti lámpa vil­lo­gó piros jel­zést adott, és a fél­so­rom­pó zárt hely­zet­ben volt.

Miköz­ben a férfi a vas­úti átjá­ró­nál vára­ko­zott, oda­ment a sorom­pó­hoz, azt meg­rúg­ta, abban 21.400 forint kárt okozott.

Ezután a férfi, a lámpa tiltó jel­zé­se elle­né­re, bement a vas­úti átjá­ró­ba, és a köze­le­dő vonat elé állva fel­emelt kéz­zel tán­colt a sínen. A vas­úti jármű veze­tő­je hang­jel­zést adott, erre a vád­lott távo­zott a sínek­ről. A vonat így féke­zés nél­kül tudott átha­lad­ni a vas­úti átjárón.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség és az oko­zott kár meg­fi­ze­té­sét indítványozta.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.