Főoldal » Hírek » Megrövidítette munkaadóját, majd lebukása után is visszament lopni - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Sik­kasz­tás­sal, lopás­sal, és szá­mos más bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki elő­ször a mun­ka­adó­ja sérel­mé­re köve­tett el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, majd ezt köve­tő­en is össze­üt­kö­zés­be került a törvénnyel.

A vád­irat sze­rint az 53 éves elkö­ve­tő több mint nyolc éve dol­go­zott egy veszp­ré­mi épü­let­gé­pé­sze­ti cég keres­ke­del­mi ügy­in­té­ző­je­ként, és ezen túl mel­lé­kes mun­ká­kat is elvál­lalt, melyek­hez a mun­ka­adó­ja által for­gal­ma­zott ter­mé­ke­ket hasz­nált. Vissza­él­ve azzal, hogy fel­tű­nés nél­kül hoz­zá­fér a cég áru­kész­le­té­hez, 2019. évtől 2020 janu­ár­já­ig folya­ma­to­san tulaj­do­ní­tott el áru­cik­ke­ket, s hogy ez ne derül­jön ki, 2020 janu­ár­já­ban a több mint 3,5 mil­lió forin­tos lel­tár­hi­ányt hamis szám­lák­kal igye­ke­zett leplezni.

Miu­tán fény derült a sik­kasz­tás­ra, a fér­fit 2020 feb­ru­ár­já­ban elbo­csá­tot­ták a mun­ka­he­lyé­ről. A pénze így elfo­gyott, ezért egy hónap múlva éjsza­ka, zár­óra után vissza­lá­to­ga­tott a volt mun­ka­he­lyé­re. A hely­is­me­re­tét kihasz­nál­va beju­tott a rak­tár­ba, lyu­kat fúrt a széf olda­lá­ba, és elvitt belő­le 1 100 000 forint kész­pénzt, amely a nyo­mo­zás során szin­te tel­jes egé­szé­ben elő­ke­rült a lakásából.

A vád­lott ezután nyá­ron, a bala­ton­fü­re­di sétá­nyon talált egy háti­zsá­kot, amely­ből kivet­te a tulaj­do­nos bank­kár­tá­ját és alkal­man­ként 40 000 forint körü­li összeg­ben csak­nem egy tucat­szor vásá­rolt vele külön­bö­ző üzle­tek­ben. Miu­tán a sér­tett letil­tot­ta a kár­tyá­ját, azt össze­tör­te és kidob­ta egy kukába.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek között sze­re­pel még az is, hogy 2020 máju­sá­ban enge­dély nél­kül betört roko­na cso­pa­ki prés­há­zá­ba és ott töl­tött több éjsza­kát, illet­ve, hogy for­ga­lom­ból kivont gép­ko­csi­já­val rend­sze­re­sen úgy köz­le­ke­dett, hogy arra jogo­su­lat­la­nul egy másik jármű rend­szá­mát sze­rel­te fel.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.