Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Megrúgta a gyermekeit fegyelmező nagymamát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us köze­pén, lakó­he­lyén, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen bal­la­gást ünne­pelt, majd ittas­sá­ga miatt elaludt. A dél­utá­ni órák­ban han­gos­ko­dás­ra ébredt laká­sá­ban, mert a szom­széd ház­ban lakó nő sérel­mez­te, hogy a vád­lott gyer­me­kei túl han­go­san ját­sza­nak a háza köze­lé­ben, ezért a gyer­me­ke­ket haza­za­var­ta.

A vád­lott ezen annyi­ra fel­há­bo­ro­dott, hogy átment a szom­széd­ba, és a nőt a bal comb­ján meg­rúg­ta, aki ettől a föld­re esett. A cse­lek­ményt látta a nő lány­uno­ká­ja, aki fele­lős­ség­re vonta a vád­lot­tat, de a vád­lott vele szem­ben is erő­sza­ko­san lépett fel. Arcon ütöt­te, majd elkezd­te tépni a haját.

A továb­bi bán­tal­ma­zást egy hely­bé­li férfi aka­dá­lyoz­ta meg köz­be­lé­pé­sé­vel, így a nagy­ma­ma és uno­ká­ja be tud­tak mene­kül­ni a házuk­ba és bezár­kóz­tak. A vád­lott viszont utá­nuk ment, a kert­ka­pun keresz­tül beju­tott az ingat­lan­ba és a bejá­ra­ti ajtót rug­dos­ta, majd elhagy­ta a hely­színt.

A sér­tet­tek a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el, és magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.