Főoldal » Hírek » Mégsem sikerült ellopni a gondosan elrejtett lámpákat – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki elő­ször sike­re­sen lopott egy áru­ház­ból, de más­nap már nem tudott az elrej­tett dol­gok­kal távozni.

A vád sze­rint a ter­helt 2023 augusz­tu­sá­ban két golyós csa­pot tett ruhá­za­tá­nak zse­bé­be egy kapos­vá­ri bar­kács­áru­ház­ban, majd fize­tés nél­kül kisétált.

A férfi más­nap fele­sé­gé­vel tért vissza az üzlet­be, ahol közel fél órát töl­töt­tek, mely­nek során a vád­lott több – job­bá­ra épí­tő­ipa­ri – ter­mé­ket helye­zett a spe­ci­á­lis bevá­sár­ló kocsi­ra. A kocsi köze­pé­re azon­ban két olyan lám­pát is rak­tak, ame­lye­ket nem szán­dé­koz­tak kifi­zet­ni, mivel a férfi a vásár­lás során kife­je­zet­ten úgy pakol­ta a nagyobb áru­kat a kocsi­ra, hogy a lám­pák ne látszanak.

A házas­pár tevé­keny­sé­gét a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat már az érke­zé­sük­től fogva a kame­ra­rend­sze­ren keresz­tül figyel­te, így a gon­dos­nak vélt elrej­tés nem járt siker­rel, vissza­kí­sé­ré­sük­kor a lám­pák árát – 26.980 forint – is kifizették.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­lén a lopás látható.