Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megszálltak, majd fizetés nélkül távoztak – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pár ellen, akik hosszabb időt töl­töt­tek egy szál­lás­he­lyen, majd fize­tés nél­kül távoztak.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak élet­tár­sak, akik elha­tá­roz­ták, hogy egy deb­re­ce­ni hotel szol­gál­ta­tá­sa­it fog­ják igény­be venni huza­mo­sabb időre, de nem fizet­nek. 2022. júli­us 5-én egy deb­re­ce­ni szál­lás­he­lyen tizen­két éjsza­ká­ra fog­lal­tak szo­bát, a sér­tett által előre kért 14.000 forin­tot még aznap kifi­zet­ték. Ezt köve­tő­en a pár 12 napon át vette igény­be a hotel szol­gál­ta­tá­sát, majd fize­tés nél­kül távo­zott, és elér­he­tet­len­né vált.

Az élet­tár­sak 154.000 forint kárt okoz­tak a sértettnek.

Az elkö­ve­tők­nek a fog­la­lás idő­pont­já­ban nem állt szán­dé­kuk­ban a szol­gál­ta­tás árá­nak kifi­ze­té­se, anya­gi hely­ze­tük­nél fogva erre lehe­tő­sé­gük sem volt, így a sér­tet­tet téve­dés­be ejtve okoz­tak kárt.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során a pár a kár­ból 60.000 forin­tot meg­té­rí­tett a sér­tett részére.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső férfi és az élet­tár­sa ellen társ­tet­tes­ként, kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a fér­fit elzá­rás bün­te­tés­re ítél­je, míg a nőt intéz­ke­dés­ként hosszabb időre bocsás­sa pró­bá­ra, továb­bá fizes­sék meg a sér­tett kárát.