Főoldal » Hírek » Megszökött a bűnügyi felügyeletből – letartóztatását indítványozta a főügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­közt levág­va isme­ret­len hely­re távozott.

Az eddi­gi ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. októ­ber ele­jé­től decem­ber köze­pé­ig volt letar­tóz­ta­tás­ban a lopás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban. A bíró­ság akkor a letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te, majd bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló ingat­lan­ban azzal, hogy azt kizá­ró­lag csak a min­den­na­pi élet szo­ká­sos szük­ség­le­te­i­nek biz­to­sí­tá­sá­ra, vagy gyógy­ke­ze­lés cél­já­ból hagy­hat­ja el heti két napon, két-két órai idő­tar­tam­ban. A bíró­ság elren­del­te azt is, hogy a rend­őr­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let maga­tar­tá­si sza­bá­lya­i­nak meg­tar­tá­sát a férfi moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel ellenőrizze.

A gya­nú­sí­tott 2021. ápri­lis 6. nap­ján, 15 óra 09 perc­kor az esz­közt magá­ról levág­ta, majd isme­ret­len hely­re távo­zott. A rend­szer jel­zé­sé­re a hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őrök az esz­köz szí­ját a gya­nú­sí­tott ingat­la­na mögöt­ti füves terü­le­ten talál­ták meg. Meg­ál­la­pí­tást nyert az is, hogy koráb­ban, 2020. decem­ber 22. nap­ján éjfél körül a rend­szer már bejel­zett, mivel a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló férfi rövid időre isme­ret­len hely­re távo­zott. Akkor azon­ban az ügyész­ség még nem tar­tot­ta indo­kolt­nak a férfi ismé­telt letar­tóz­ta­tá­sá­nak indítványozását.

A gya­nú­sí­tot­tat végül 2021. ápri­lis 9. nap­ján, a reg­ge­li órák­ban vet­ték őri­zet­be a rend­őrök. Kide­rült, hogy sza­bály­sér­tés miatt kisza­bott pénz­bír­ság átvál­toz­ta­tá­sa miatt büntetés-végrehajtási inté­zet­be kel­le­ne bevo­nul­nia, mely­ről tudo­mást szer­zett és rész­ben emi­att távo­zott isme­ret­len helyre.

A bűn­ügyi fel­ügye­let maga­tar­tá­si sza­bá­lya­i­nak ismé­telt és súlyos meg­sze­gé­se miatt a főügyész­ség indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ren­del­je el a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a letar­tóz­ta­tás ismé­telt elren­de­lé­sé­ről hatá­ro­zott. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.