Főoldal » Archív » Megszökött a rendőrségről a házi őrizetben lévő férfi - előzetesbe került

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a bátony­te­re­nyei fér­fi­nak, aki egy kihall­ga­tás alkal­má­val meg­szö­kött a rendőrségről.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a nyo­mo­zó ható­ság lopás bűn­tet­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást, amely ügy­ben 2016. szep­tem­ber 30-án a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el. A bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést a vád­eme­lés után is fenn­tar­tot­ta, azon­ban utóbb azt meg­szün­tet­te, és 2018. janu­ár 11-én a fér­fit házi őri­zet­be helyezte.

A házi őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tot­tat a nyo­mo­zó ható­ság 2018. már­ci­us 28-án gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás­ra elő­ál­lí­tot­ta a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, mivel gyanú merült fel arra, hogy a kény­szer­in­téz­ke­dés ideje alatt újabb vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás után a fér­fit, kérel­mé­re, a rend­őr­ség udva­rá­ra kísér­ték, hogy dohá­nyoz­ni tud­jon, onnan azon­ban a kerí­té­sen átugor­va meg­szö­kött. A rend­őr­ség vele szem­ben azon­nal elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, és még aznap este, a 21-es számú főúton, egy gép­ko­csi uta­sa­ként elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva - a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel - elrendelte.