Főoldal » Hírek » Megszülte gyermekét, majd kitette a szabadba - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki miu­tán egy tanyán meg­szül­te gyer­me­két, kirak­ta a lomok közé.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő nő egy tanyán élt csa­lád­já­val. 2021 novem­be­ré­ben ész­lel­te, hogy váran­dós, de nem ter­vez­te és nem is kíván­ta a ter­hes­sé­get, amit így el is tit­kolt.

2022. feb­ru­ár 15-én éjjel a nő a ház für­dő­szo­bá­já­ban meg­szül­te a gyer­me­két. Ezután a cse­cse­mőt egy kony­ha­ru­há­ba rej­tet­te, majd kivit­te a lomok táro­lá­sá­ra hasz­nált nyi­tott, ajtó­val el nem látott fészer­be, ahol a föld­re tette. Ekkor a külső hőmér­sék­let kb. + 2,5 Cel­si­us fok volt.

Az elkö­ve­tő magá­ra hagy­ta a gyer­me­ket, majd vissza­ment a házba ahol igye­ke­zett eltün­tet­ni a szü­lés nyo­ma­it. Idő­köz­ben fel­éb­redt anyó­sa is, aki kér­dő­re vonta a véres szennye­ző­dé­se­ket látva. A nő azt állí­tot­ta, hogy ter­hes volt, de elve­télt és a mag­za­tot lehúz­ta a vécén. Anyó­sa ekkor men­tőt hívott hozzá.

Miu­tán az elkö­ve­tőt elvit­ték a men­tők anyó­sá­nak gya­nús lett, hogy vér­nyo­mok talál­ha­tók az udva­ron is. Követ­te azo­kat és így talált rá a fészer­ben az újszü­lött­re.

Az elkö­ve­tő anyó­sa nyom­ban újra hívta a men­tő­ket, akik a hely­szín­re érve már nem tud­ták meg­men­te­ni az újszü­lött éle­tét. A cse­cse­mő halá­lát az elha­nya­go­lás, magá­ra hagyás és kihű­lés okoz­ta.