Főoldal » Hírek » Megszülte, majd az udvaron hagyta gyermekét – videóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak 28 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a tava­lyi év végén az egyik Pápa kör­nyé­ki falu­ban meg­szül­te, és a házuk udva­rán elrejt­ve magá­ra hagy­ta gyermekét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az asszony az év utol­só nap­ja­i­ban szül­te meg a gyer­me­ket, majd az újszü­löt­tet egy kabát­ba teker­ve a telek lomok­kal teli hátsó részén elrej­tet­te. A nyo­mo­zó ható­ság a gyer­mek holt­tes­tét 2024. janu­ár 16-án talál­ta meg.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mely­nek a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott, és a kény­szer­in­téz­ke­dést egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés nem végleges.

A nyo­mo­zó ható­ság által az ügy kap­csán pub­li­kált videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megszulte-majd-magara-hagyta-gyermeket