Főoldal » Hírek » Megszurkálta kölcsönadóját egy szír férfi Budapesten – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett szír fér­fi­val szem­ben, aki 2022 feb­ru­ár­já­ban, a neki köl­csön­adott pénzt nem akar­ta vissza­ad­ni az isme­rő­sé­nek, ehe­lyett egy buda­pes­ti ben­zin­kút köze­lé­ben meg­szur­kál­ta a pén­zét jogo­san köve­te­lő férfit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár 10-én, dél­előtt, a VIII. kerü­let, Kele­ti Pálya­ud­var­nál talál­ko­zott régi isme­rő­sé­vel - a szin­tén szír sér­tet­tel -, aki­től köl­csön kért 25.000 forin­tot azzal, hogy még este visszaadja.

A sér­tett kora este érdek­lő­dött, hogy mikor és hol kapja vissza a pénzt. A vád­lott egy XIV. kerü­le­ti ben­zin­kút­hoz hívta a fér­fit, ahol a tar­to­zás vissza­fi­ze­té­sét meg­ta­gad­ta, majd a női tár­sá­val beszállt egy taxi­ba. A sér­tett pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a vád­lott elhajt­son, miköz­ben heves szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. Az adós kiszállt, és intett a sér­tett­nek, hogy köves­se, akkor oda­ad­ja a pénzt. Néhány lépés után azon­ban az elkö­ve­tő hir­te­len vissza­for­dult, meg­ra­gad­ta és a kerí­tés­hez nyom­ta a sér­tet­tet, majd egy éles esz­köz­zel mell­ka­son szúr­ta. A fér­fi­ak dula­kod­tak, a sér­tett pró­bál­ta eltol­ni és távol tar­ta­ni a táma­dót, ekkor a nő oda­fu­tott, hátul­ról lefog­ta a sér­tet­tet, akit ezután a vád­lott több­ször megszúrt.

Az elkö­ve­tők vissza­men­tek a taxi­hoz, meg­pró­bál­ták elhagy­ni a hely­színt, a sér­tett azon­ban a gép­ko­csi elé állt, és a szél­vé­dőn keresz­tül meg­mu­tat­ta a sérü­lé­se­it. A taxis látta a sér­tett vérző sérü­lé­se­it, ennek elle­né­re segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhajtott.

A sér­tett tele­fo­non kért segít­sé­get egy isme­rő­sé­től, aki őt kór­ház­ba szállította.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett könnyebb, szúrt sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a táma­dás esz­kö­zé­re és ere­jé­re, vala­mint a táma­dott test­tá­jék­ra tekin­tet­tel, az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek reá­lis lehe­tő­sé­ge is fenn­állt. Ennek elma­ra­dá­sa csu­pán a sér­tett inten­zív véde­ke­zé­sé­nek és a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a szur­ká­lót és tár­sát - mint bűn­se­gé­det - élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, a taxist segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A táma­dó­val és tár­sá­val szem­ben a főügyész­ség fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tés, a taxi­so­főr­rel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott a szó­vál­tás során, a taxi­ból kiszáll­va meg­lö­ki a sér­tet­tet, arrébb hívja a fér­fit, hir­te­len meg­for­dul és rátámad.