Főoldal » Hírek » Megszúrták, de még megverte támadóját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A férfi egy taxi­ál­lo­má­son kiala­kult vitás hely­zet­ben élet­tár­sa miatt a hely­szín­re érke­ző nő kezé­ből kivett egy 18 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és ami­kor a sér­tett férfi meg­pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni, rátá­madt, ököl­lel több­ször meg­ütöt­te és mell­ka­son szúrta. 

A vád­irat sze­rint 2021. novem­ber ele­jén, este, Mis­kol­con, egy bará­ti tár­sa­ság az egyik taxi­ál­lo­más felé indult azért, hogy Fel­ső­zsol­cá­ra utaz­za­nak. A tár­sa­ság tag­jai vol­tak a sér­tett férfi, egy férfi roko­na, és egy nő. Útköz­ben talál­koz­tak a vád­lot­tal, aki­vel a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dott a sér­tet­tel, vala­mint a vád­lot­tal is koráb­ban érzel­mi viszonyt foly­ta­tó nő és még egy férfi.

A vád­lott a koráb­bi pár­kap­cso­lat miatt hara­gu­dott a sér­tett­re. A tár­sa­ság szét­vált, a sér­tett és a vele lévő két nő és két férfi taxi­ba akar­tak száll­ni. Ami­kor beül­tek, meg­je­lent az egyik férfi élet­tár­sa, kezé­ben egy 18 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel, és azt kia­bál­ta a taxi­so­főr­nek, hogy ne vigye őket seho­vá, mert nincs pén­zük. Ekkor az autó­ból kiszállt a férfi, és az élet­tár­sát átker­get­te az út másik olda­lá­ra, mire az elkö­ve­tő oda­ment a nőhöz, és egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal kivet­te a kezé­ből a kést és vissza­in­dult a gép­jár­mű­nél tar­tóz­ko­dók irányába.

A sér­tett férfi ekkor oda­lé­pett hozzá és meg­pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni, azon­ban a vád­lott ököl­lel két­szer a fején és a mell­ka­sán meg­ütöt­te, majd a kés­sel mell­ka­son szúr­ta. A sér­tett véde­ke­zett, igye­ke­zett kivé­de­ni az üté­se­ket, és a dula­ko­dás köz­ben föld­re vitte a vád­lot­tat, moz­gás­kép­te­len­né tette és fel­szó­lí­tot­ta, hogy dobja el a kést.

A vád­lott ezután fel­állt, való­ban eldob­ta a kést és azon­nal elsza­ladt. A férfi ekkor vette észre, hogy véres a ruhá­za­ta és szú­rás érte.

A sér­tet­tet ért szúrt sérü­lés köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot eredményezett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű több­szö­rös és külö­nös vissza­eső, más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.