Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megtévesztéssel bírt rá munkára kiszolgáltatott helyzetű embereket egy emberkereskedő - fotóval - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő rész­ben kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va, rész­ben meg­té­vesz­tés­sel hat sér­tet­tet kény­sze­rí­tett mun­ká­ra, a jöve­del­mü­ket pedig elvette.

A vád­lott 2018-tól kez­dő­dő­en hat, - haj­lék­ta­lan, illet­ve egész­ség­ügyi, anya­gi hely­ze­tük miatt kiszol­gál­ta­tott élet­hely­zet­ben lévő – sér­tet­tet rávett arra, hogy az álta­la koráb­ban önké­nye­sen bir­tok­ba vett, majd később bérelt sár­ke­resz­te­si ingat­lan­ba köl­töz­ze­nek. A férfi ház körü­li mun­ká­kat, továb­bá épí­tő­ipa­ri segéd­mun­ká­kat végez­te­tett velük.

A sér­tet­tek elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló ingat­lan föld­úton köze­lít­he­tő meg, az udva­ra elha­nya­golt, a lakó­épü­let lerom­lott álla­po­tú, veze­té­kes áram­mal, víz­zel nem ellá­tott, víz­vé­te­li lehe­tő­sé­ge az udva­ri fúrt kút­ból volt meg­ol­dott. Télen elő­for­dult, hogy a műanyag­töm­lő­ben a víz elfa­gyott, így a kerti kút vizét nem lehe­tett a házba eljuttatni.

A sér­tet­tek nyug­dí­ját, továb­bá mun­ka­bé­rét a vád­lott sze­rez­te meg, azok­ból nekik nem adott, az elvég­zett mun­ká­ért mun­ka­bért nem fize­tett. A férfi a sér­tet­tek­től mint­egy 9 mil­lió forint jöve­de­lem­re tett szert a nyug­dí­juk, illet­ve a mun­ka­bé­rük elvételével.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, vagyon­el­kob­zást, vala­mint a letar­tóz­ta­tá­sa fenn­tar­tá­sát indítványozta.

Ház belseje, ahol a sértettek laktak
Ház bel­se­je, ahol a sér­tet­tek laktak