Főoldal » Hírek » Megtévesztéssel kényszerített munkára kiszolgáltatott helyzetű sértetteket két emberkereskedő – rendőrségi fotókkal - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va, meg­té­vesz­tés­sel mun­ká­ra kény­sze­rí­tet­tek öt sér­tet­tet.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a a fér­fi­ak két nőt és két fér­fit – akik közül ket­ten haj­lék­ta­la­nok vol­tak – a nehéz anya­gi hely­ze­tük­ből faka­dó kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va meg­té­vesz­tés­sel rábír­tak arra, hogy egy nagy­ka­rá­cso­nyi, illet­ve alapi ingat­lan­ba köl­töz­ze­nek és mun­kát végez­ze­nek. A szál­lá­sul szol­gá­ló ház­ban illem­hely nem volt, mosá­si és tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­ség lavór­ból tör­tént, folyó­víz nem volt beve­zet­ve. A gya­nú­sí­tot­tak a sér­tet­te­ket min­den hét­köz­nap - időn­ként szom­ba­ton­ként is - egy másik tele­pü­lé­sen lévő gyár­ba vit­ték, ahol taka­rí­tó mun­kát kel­lett végez­ni­ük. A mun­ká­ért a meg­ígért fize­tés helyett két sér­tett­nek napi 2.000 forin­tot adtak, amely­ből saját maguk­nak kel­lett biz­to­sí­ta­ni a napi ellá­tá­su­kat. A többi sér­tett részé­re a napi fize­tést az elkö­ve­tők önké­nye­sen, elő­ze­tes meg­ál­la­po­dás nél­kül fizet­ték ki.

A gya­nú­sí­tot­tak a nehéz anya­gi körül­mé­nye­i­ből adódó hely­ze­tét kihasz­nál­va egy ötö­dik fér­fit is taka­rí­tó mun­ká­ra szer­vez­tek be.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlya és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­ge, - amely a jelen­le­gi minő­sí­tés mel­lett öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - meg­ala­poz­za a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyét. Ala­po­san lehet tar­ta­ni a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lyé­től is a tanúk jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sa útján, továb­bá a sér­tet­ti kör eset­le­ges bővü­lé­se révén. Az egyik férfi a cse­lek­ményt erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el, míg a másik bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állt, így a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fenn­áll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés fel­leb­be­zé­sük­re tekin­tet­tel nem vég­le­ges.

A rend­őr­ség képe­ket tar­tal­ma­zó saj­tó­köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-es-kenyszermunka-miatt-orizetben#5