Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megújul az ügyészségi nyomozás szervezete

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás szer­ve­ze­te 2019. feb­ru­ár 1-jével meg­újul, amely­nek kere­té­ben az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás eddi­gi szét­ta­golt rend­sze­re egy egy­sé­ges struk­tú­rá­ba, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­hez és az alá­ren­delt­sé­gé­ben műkö­dő regi­o­ná­lis ille­té­kes­sé­gű ügyész­sé­gek­hez kerül. 

A 2018. júli­us 1-jén hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény módo­sí­tot­ta az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás kizá­ró­la­gos hatás­kör­be tar­to­zó bűn­cse­lek­mé­nyek körét. Az új tör­vény az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás fenn­tar­tá­sát tovább­ra is indo­kolt­nak tar­tot­ta pél­dá­ul a bíró, az ügyész, a rend­őr­ség és a NAV hiva­tá­sos állo­má­nyú tagja ellen elkö­ve­tett kiemelt súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek, így töb­bek között az ember­ölés, az ember­rab­lás, a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak esetében.

Az új tör­vény az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás kizá­ró­la­gos hatás­kö­ré­be utal­ja továb­bá a hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket, így pél­dá­ul a vesz­te­ge­tés, a befo­lyás vásár­lá­sa, a befo­lyás­sal üzér­ke­dés meg­ha­tá­ro­zott ese­te­it, figye­lem­mel azok tár­gyi súlyá­ra és arra, hogy e bűn­cse­lek­mé­nyek bizo­nyí­tá­sa is álta­lá­ban nehezebb.

Az új Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény azon­ban – egy kivé­tel­től elte­kint­ve – az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sát a rend­őr­ség hatás­kö­ré­be utal­ta. Ezért – a tel­jes­ség igé­nye nél­kül – az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek közül az eddig a járá­si és nyo­mo­zó ügyész­sé­gek hatás­kö­ré­be tar­to­zó hamis vád, ható­ság fél­re­ve­ze­té­se, hamis tanú­zás, ügy­vé­di vissza­élés és zug­írá­szat nyo­mo­zá­sát a Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény hatály­ba lépé­sét köve­tő­en a rend­őség végzi.

Az ismer­te­tett jog­sza­bály­vál­to­zás miatt és az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás haté­kony­sá­gá­nak növe­lé­se érde­ké­ben, annak szer­ve­ze­ti meg­újí­tá­sá­ra is sor kerül, amely­nek ered­mé­nye­kép­pen a járá­si és nyo­mo­zó ügyész­sé­ge­ken az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás­sal kap­cso­la­tos tevé­keny­ség 2019. janu­ár 31-ével meg­szű­nik. A szer­ve­ze­ti egy­sé­gek elne­ve­zé­se ismét járá­si ügyész­ség lesz. Meg­szű­nik továb­bá az eddi­gi­ek­ben szin­tén ügyész­sé­gi nyo­mo­zást végző Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség és Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség is.

Ezzel egy­ide­jű­leg, 2019. feb­ru­ár 1-jétől a kizá­ró­la­gos ügyész­sé­gi hatás­kör­be tar­to­zó bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sát tel­jes körű­en átve­szi a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség és az alá­ren­delt­sé­gé­ben műkö­dő járá­si szin­tű és a fel­so­rolt terü­le­tek­re kiter­je­dő ille­té­kes­sé­gű regi­o­ná­lis ügyész­ség­gé átalakuló

  • Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség (Buda­pest fővá­ros, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nóg­rád és Pest megye),
  • Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),
  • Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség (Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszp­rém megye),
  • Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség (Bara­nya, Somogy, Tolna és Zala megye) és
  • Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség (Bács-Kiskun, Békés és Csong­rád megye).

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen a nyo­mo­zást a Nyo­mo­zó Osz­tály végzi, míg a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­sé­gek köz­vet­len felet­tes szer­ve a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ég Nyo­mo­zás Fel­ügye­le­ti Osz­tá­lya lesz.

Továb­bi vál­to­zás az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás meg­újí­tá­sa kap­csán, hogy a fővá­ros­ra kiter­je­dő ille­té­kes­ség­gel szin­tén 2019. feb­ru­ár 1-jével lét­re­jön a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség. A Fővá­ro­si Főügyész­ség­nek alá­ren­delt ezen ügyé­szi szerv fogja töb­bek között ellát­ni az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek rend­őr­sé­gi nyo­mo­zá­sá­nak fel­ügye­le­té­vel és irá­nyí­tá­sá­val, a nyo­mo­zást befe­je­ző érde­mi dön­té­sek­kel, vala­mint a bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség­gel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat. A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség látja el továb­bá az elő­ké­szí­tő eljá­rá­sok fel­ügye­le­tét is a fővárosban.

A rész­ben új szer­ve­ze­ti egy­sé­gek meg­ne­ve­zé­se és elér­he­tő­sé­ge a vál­to­zás­sal egy­ide­jű­leg meg­ta­lál­ha­tó lesz az ügyész­ség hon­lap­ján az aláb­bi linken:

https://ugyeszseg.hu/infoszabdok/doktar.php?focsoport=1&csoport=6#open

Buda­pest, 2019. janu­ár 25.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály