Főoldal » Archív » Megütött egy gyógyszerészt - most vádat emeltek ellene

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 35 éves bün­tet­len elő­éle­tű sar­ka­di fér­fi­val szem­ben, aki még szep­tem­ber­ben Sar­ka­don meg­ütött és lekö­pött egy ügye­le­tes gyógyszerészt.

A sér­tett, mint szak­gyógy­sze­rész, ügye­le­te­si fel­ada­to­kat látott el 2017. szep­tem­ber 3-án, vasár­nap az egyik sar­ka­di gyógy­szer­tár­ban. A lázas álla­pot­ban lévő vád­lott 9 óra körü­li idő­pont­ban a gyógy­szer­tár­ba küld­te nevelt lányát kamil­la­te­á­ért. A sér­tett a kér­dé­sé­re kapott válasz alap­ján fil­te­res kamil­la­te­át adott át a gyer­mek­nek. A vád­lott rög­tön vissza­küld­te a gyer­me­ket, mert ömlesz­tett teát sze­re­tett volna, ám a sér­tett nem cse­rél­te ki a ter­mé­ket, mivel a gyógy­ké­szít­mény vissza­vál­tá­sá­ra nem volt lehe­tő­ség. Ami­kor a vád­lott ezt meg­tud­ta, meg­je­lent a gyógy­szer­tár kiadó abla­ka előtt, és már sze­mé­lye­sen köve­tel­te a vásá­rolt áru cse­ré­jét. Miu­tán a sér­tett ennek nem tett ele­get, a vád­lott kia­bál­ni kez­dett vele, benyúlt a kiadó abla­kon keresz­tül és arcon ütöt­te a sér­tet­tet, majd leköp­te, továb­bá bedob­ta az abla­kon a vissza­vál­ta­ni kívánt teát. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.