Főoldal » Archív » Megütötte a fia, fél szemére megvakult

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó testi sér­tés és garáz­da­ság miatt emelt vádat egy anya és fia ellen, akik bán­tal­maz­ták az elvált apát.

Az 57 éves nő és a sér­tett 2009-ben elvál­tak. A válást köve­tő­en a nő és a jelen­leg 35 éves fia az addig közö­sen lakott csa­lá­di ház­ban maradt, míg a ház mögött lévő ingat­lan­ban tovább­ra is a volt férj lakott, aki annak elle­né­re, hogy a válás után Buda­pest­re köl­tö­zött, gyak­ran tért haza Nóg­rád megyei házá­ba, és ilyen­kor rend­sze­re­sek vol­tak a vesze­ke­dé­sek volt fele­sé­gé­vel és a fiával.

2015. novem­ber 7-én a férfi itta­san érke­zett haza és a házuk előtt ismé­tel­ten szó­vál­tás ala­kult ki közte és a vád­lot­tak között. A vita hevé­ben a nő két­szer tar­kón ütöt­te őt, a fia pedig egy alka­lom­mal, de nagy erő­vel, ököl­lel a bal sze­mén ütöt­te meg a sértettet.

Az ököl­ütés­től a férfi olyan súlyos szem­sé­rü­lést szen­ve­dett, hogy annak követ­kez­té­ben bal sze­mé­re megvakult.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lést okozó vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, míg a garáz­da­ság­gal vádolt nővel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.