Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megütötte a kiskorút egy bevásárló központban – eredményes vádemelés gyorsított eljárásban

A vád­lott a moz­gó­lép­csőt elhagy­va pofon­vág­ta a kis­ko­rú sér­tet­tet; az ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta, a fér­fit jog­erő­sen pró­bá­ra bocsátották.

A vád sze­rint egy 56 éves férfi 2019. feb­ru­ár 27-én, a dél­utá­ni órák­ban a VI. kerü­let, Váci úton talál­ha­tó bevá­sár­ló köz­pont­ban a moz­gó­lép­csőn köz­le­ke­dett. A férfi – elő­ze­tes szó­be­li kom­mu­ni­ká­ci­ót köve­tő­en – a lép­csőt elhagy­va vissza­for­dult és a tenye­ré­vel egy­szer köze­pes erő­vel meg­ütöt­te a szin­tén a moz­gó­lép­csőt elha­gyó és a lab­dá­ját tartó kis­ko­rú sér­tett arcát. A kis­ko­rú arcán bőr­pír keletkezett.

A ter­helt más­nap önként meg­je­lent a rend­őr­sé­gen, és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beismerte.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint, és egy év pró­bá­ra bocsá­tást alkal­ma­zott vele szem­ben. Az íté­let jogerős.