Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megütötte a mentősofőrt az ideges apa - fényképpel - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki a lak­he­lyé­re segít­ség­nyúj­tás végett érke­ző men­tő­egy­ség egyik tag­ját ütöt­te meg.

A vád­irat sze­rint 2022. feb­ru­ár 28. nap­ján a haj­na­li órák­ban a rét­sá­gi men­tő­ál­lo­mást riasz­tot­ták, misze­rint a köze­li falu­ban egy fia­tal férfi rosszul lett. A szol­gá­lat­ban lévő men­tő­tiszt, a men­tő­ápo­ló és a gép­ko­csi veze­tő­je­ként dol­go­zó sér­tett a köz­ség­be sie­tett, ahol a főúton a beteg fia­tal édes­ap­ja, a vád­lott várta őket autó­já­val, hogy a mentő előtt halad­va fel­ve­zes­se azt a birtokához.

Az ingat­lan kapu­já­hoz érkez­ve a men­tő­au­tó sze­mély­ze­te úgy íté­le­te meg, hogy az ala­csony kapu alatt nem fér át az eset­ko­csi, ezért a men­tő­tiszt és a men­tő­ápo­ló magá­hoz vette a szük­sé­ges fel­sze­re­lé­se­ket, és gya­lo­go­san indul­tak tovább a lakó­ház felé. A vád­lott eköz­ben trá­gár kife­je­zé­sek­kel kérte szá­mon a kol­lé­gái után továb­bi fel­sze­re­lé­sek­kel indul­ni készü­lő men­tő­so­főrt, ami­ért nem követ­te őt a gép­ko­csi­val a ház­hoz. A harag­ra ger­jedt vád­lott a sér­tet­tet egy alka­lom­mal fejen ütöt­te, aki az ütés­től a föld­re esett és rövid időre esz­mé­le­tét vesztette.

A men­tő­so­főr az ütés és az azt köve­tő esés követ­kez­té­ben könnyű érülé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra fenn­állt a valós veszé­lye a súlyo­sabb fej- vagy vég­tag­sé­rü­lés­nek is, amik elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

Az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai köz­fel­ada­tot lát­nak el, ezért az ügyész­ség a men­tős bán­tal­ma­zó­ját köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak­kal és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ta meg. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság szab­jon ki vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, vala­mint fizet­tes­se meg az eljá­rás során kelet­ke­zett közel 55.000 forint­nyi bűn­ügyi költ­sé­get is.