Főoldal » Hírek » Megütötte a sértettet, aki hanyatt esve életveszélyes sérülést szenvedett – vádemelés - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a vád­lott kifo­gá­sol­ta a neki vett italt, ezért isme­rő­sét olyan erő­vel ütöt­te meg, hogy a férfi hanyatt esett és fejét beüt­ve élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.  A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen vádat emelt és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 51 éves férfi - és a sér­tett 2020. május 19-én egész dél­után együtt ita­lo­zott. A vád­lott az esti órák­ban egy X. kerü­le­ti üzlet előtt szóvá tette, hogy a sér­tett rossz minő­sé­gű italt vett neki. Ezen fel­há­bo­rod­va, az 51 éves férfi nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütöt­te a másik fér­fit az arcán. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben hanyatt esett, fejét tom­pí­tás nél­kül a jár­dá­ba ütve esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A sér­tett súlyos, élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, hozzá egy járó­ke­lő hívott mentőt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt az 51 éves fér­fi­val szem­ben – aki­nek a cse­lek­mé­nye élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek minő­sül – a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. A főügyész­ség a vád­lot­tal  szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ismé­tel­ten fel­hív­ja a figyel­met, hogy az egy­sze­ri indu­la­ti, erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek, úgy, mint egy másik ember meg­üté­se vagy ellö­ké­se, könnyen vezet­het­nek tra­gé­di­á­hoz, külö­nö­sen, ha a sér­tett ittas.

A tér­fi­gye­lő kame­rák rög­zí­tet­ték a cse­lek­mény utáni történéseket: